About Author – เกี่ยวกับนักเขียน

นาย พงศกร สุภาพ ( Pongsakorn Supap )

นาย พงศกร สุภาพ ( Pongsakorn Supap )

นาย พงศกร สุภาพ ( Pongsakorn Supap )

ตำแหน่ง บรรณธิการเว็บ

นาย พงศกร เป็นบุคคลที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับวัวเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ตัวเขาเติบโตมาจากภาคใต้ จึงได้ซึมซับเรื่องราวเกี่ยวกับการชนวัว และมีความพยายามในการค้นคว้าและเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัว พฤติกรรม และโลกของวัว เป็นอย่างดี นาย พงศกร จึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัว จนทำให้เขากลายเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้รู้เรื่องวัวอย่างดี

ประวัติการศึกษา

นาย พงศกร สุภาพ มีการศึกษาและประสบการณ์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี นายพงศกร มีความสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่องของวัว และได้พัฒนาที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัวมาโดยตลอด

นอกจากนี้ นาย พงศกร จึงได้เป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับวัว เพราะตัวเขาได้รับรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของวัว เพราะมีประสบการณ์จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับวัว และรู้วิธีการเรื่องวัวเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการเพาะพันธุ์วัว ฝึกวัวแข่งขัน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องวัวเป็นอย่างดี

ประสบการณ์และคุณสมบัติ

นาย พงศกร ได้เยี่ยมชมสนามชนวัว สังเกตการแข่งขันวัว และได้สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในสนามแข่งขันวัวว่ามีการลงมือปฏิบัติจริงอย่างไร ทำให้พงศกรสามารถรวบรวมความรู้และข้อมูลเชิงลึกโดยตรงที่เกี่ยวกับวัว ซึ่งนำมาสู่การเผยแพร่เป็นบทความของตัวเขาเอง การมีส่วนร่วมในสนามวัวของพงศกร ทำให้ได้รู้ถึงแก่นแท้ของวัวชนจริงๆ และรู้วิธีการต่างๆ เป็นอย่างดี

นาย พงศกร มีส่วนร่วมในสนามในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวกับวัวชน ด้วยความเชี่ยวชาญและความหลงใหลในเรื่องของวัวชน ทำให้มีส่วนร่วมในภาคสนามโดยติดตามการวิจัย แนวโน้ม และการพัฒนาในเรื่องของวัว

จึงได้เขียนบทความที่ได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดี ที่เกี่ยวข้องกับวัวชน ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของการชนวัว สายพันธุ์วัว วิธีการฝึกอบรมวัว โภชนาการและสุขภาพของวัวชน เทคนิคการผสมพันธุ์ของวัว และแง่มุมทางวัฒนธรรม และกฎหมายของการชนวัวในพื้นที่และภูมิภาคต่างๆ

นาย พงศกร จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบและการชนวัว และขึ้นชื่อเรื่องความรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียด และแนวทางที่สมดุล ทำให้ผู้อ่านเข้าใจโลกของวัวชนอย่างรอบด้าน

 


Address : nakhonsithammarat, Thailand